Visie 2022-2025

Visie 2022-2025

Dit visiedocument geeft beleidskaders aan voor het bestuur, de leden en de dirigent. Het is door de leden vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2022.

Aanleiding

Koor One Life Live It zit duidelijk in de lift; er zijn veel nieuwe leden bijgekomen in dit jaar, oud-leden komen terug om weer bij ons koor te komen zingen, er is een nieuwe ambitieuze dirigent aangesteld en er heerst duidelijk een nieuw elan en enthousiasme binnen het koor. Naar de mening van het bestuur is de tijd rijp om een visie aan de leden voor te leggen die recht doet aan dit nieuwe elan en enthousiasme.

Het bestuur vraagt aan eenieder zich uitdrukkelijk te scharen achter deze visie en met elkaar hier invulling aan te geven. Ook van aspirant-leden wordt verwacht dat zij deze visie onderschrijven.

Cultuur

Zoals elk koor, heeft ook One Life Live It, een cultuur ontwikkeld in de periode van haar bestaan. Oorspronkelijk lag de nadruk vooral op het vrijblijvend gezellig samen zingen waarbij het streven was om eens een keer een concert te geven.

In overleg met de nieuwe dirigent vindt het bestuur dat de tijd gekomen is een ambitieuzer doel waarbij de nadruk, meer dan in het verleden, ligt op het leveren van kwaliteit, na te streven.

Uiteraard hoort ook het plezier in het zingen daar nog steeds bij.

Algemeen

Popkoor One Life Live It streeft als ambitieuze vereniging naar goede, uitdagende repetities en optredens. Hierbij is de balans tussen kwaliteit, ieders mogelijkheden en plezier van groot belang.

Popkoor One Life Live It is een koor dat zich toelegt op het zingen van popmuziek. Er wordt gewerkt met een gevarieerd repertoire. De muzikale leiding is in handen van een professionele dirigent. Jaarlijks wordt zo’n 2 tot 3 keer opgetreden voor publiek, waaronder 1 x per 2 jaar een groot concert georganiseerd wordt. Onderdeel hiervan kan zijn een optreden bij een organisatie of instelling met een sociaal maatschappelijke achtergrond, zoals bijvoorbeeld een woonzorgcentrum.

Kwaliteit

De eerder dit jaar ingestelde muziekcommissie fungeert voor de dirigent als klankbord en kan voorstellen doen om de kwaliteit van het koor te verhogen. Indien nodig worden deze aan het bestuur ter besluitvorming voorgelegd, waarbij het bestuur dit zo nodig weer aan de leden voorlegt.

De muziekcommissie, bestaande uit 3 leden van het koor en de dirigent, is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen als het gaat om de keuze van nieuwe nummers en de uitslag van de steminventarisatie.

Popkoor One Life Live It streeft naar de maximaal haalbare kwaliteit van zowel repetities als optredens. Tijdens repetities worden arrangementen onder leiding van de dirigent gezamenlijk ingestudeerd. Er wordt van alle leden verwacht dat de ingestudeerde partijen en bijbehorende regie beheerst en onderhouden worden.

Indien blijkt dat aan de kwaliteit door een individu afbreuk wordt gedaan, kan op advies van de dirigent, door het bestuur besloten worden dat het betreffende lid niet kan deelnemen aan een optreden.

Daarnaast wordt van de leden een zo hoog mogelijke deelname (minimaal 80%) aan de repetities verwacht om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Bovendien geldt dat in de laatste 12 weken voor een gepland optreden er aan minimaal 10 repetities deel genomen moet worden om aan dat optreden deel te kunnen nemen.

Leden

Popkoor One Life Live It streeft naar een maximum aantal van 50 vaste leden. Bij werving van nieuwe leden wordt rekening gehouden met het in balans houden van de huidige 4 stemgroepen (sopranen, alten, tenoren en bassen) en het natuurlijk verloop binnen het koor. Nieuwe leden mogen op proef drie maal meezingen. Toelating vindt plaats na een positief besluit n.a.v. de verplichte steminventarisatie.

De dirigent kan, in overleg met de muziekcommissie, besluiten om een differentiatie in de stemgroepen door te voeren, waarbij stemgroepen gesplitst worden in hoog en laag.

Wanneer zich meer dan 50 leden aanmelden zal een wachtlijst gehanteerd worden. Mensen die op deze wachtlijst staan worden niet op volgorde van aanmelding benaderd, maar afhankelijk van ruimte in een stemgroep en uiteraard het feit dat de uitkomst van de steminventarisatie tot plaatsing in deze groep zou leiden.

Repertoire

Het repertoire wordt gekenmerkt door pop waarbij uitstapjes naar andere genres zoals rock, R&B, mogelijk zijn. De gezongen taal kan Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn. Het streven is om per jaar 6 tot 10 nieuwe arrangementen in te studeren. Daarnaast wordt ook een deel van het bestaande repertoire onderhouden.

Promotie

De PR-commissie, bestaande uit 2 leden van het koor, is verantwoordelijk voor promotie van het koor bij wervingsactiviteiten en concerten. Voor uitvoering van deze promotie kunnen zij andere leden van het koor benaderen om hen te assisteren.

Producties

Wanneer een concert gepland is wordt een concertcommissie samengesteld uit leden van het koor. Zij worden belast met de organisatie van het concert en bepalen o.a. de plaats, tijdstip, toegangsprijs, kledingkeuze, sponsoring. De concertcommissie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het concert, dit is aan de muziekcommissie.

Voor elk concert wordt een begroting opgesteld door de concertcommissie en deze wordt aan het bestuur voorgelegd voor akkoord. Input voor deze begroting kan, indien gewenst, verkregen worden bij de muziekcommissie en/of het bestuur.

Financiën

Alle kosten die periodiek terugkeren worden betaald uit de inkomsten van de jaarlijkse contributie. Indien het nodig of gewenst is om een concert (deels) te financieren kan gebruik gemaakt worden van sponsoring.

Oktober 2022

Visie 2022-2025 Koor One Life Live It oktober 2022